เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง

การรับประกันสินค้าและความรับผิดชอบ

 • ลูกค้าสามารถซื้อประกันให้สินค้า โดยค่าประกันสินค้าจะคำนวณจาก 40% ของมูลค่าสินค้าตามจริง เช่น สินค้ามูลค่า 100 บาท ค่าประกันสินค้าชิ้นนี้จะเท่ากับ 40 บาท

 • รับประกันสินค้า 100% กรณีลูกค้าซื้อประกันให้สินค้า โดยต้องแสดงหลักฐานการซื้อขายที่ปรากฏมูลค่าสินค้าตามจริง

 • รับประกันสินค้า 50% กรณีเหตุเกิดจากความบกพร่องของ WEALTH IMPORT และลูกค้าได้แสดงหลักฐานการซื้อขายที่ปรากฏมูลค่าสินค้าตามจริงไว้ล่วงหน้าก่อนการปิดรอบ

 • รับประกันสินค้าตามมูลค่าจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท กรณีเหตุเกิดจากความบกพร่องของ WEALTH IMPORT และลูกค้าไม่ได้แสดงหลักฐานการซื้อขายที่ปรากฏมูลค่าสินค้าตามจริงไว้ล่วงหน้าก่อนการปิดรอบ

 • รับประกันสินค้าตามมูลค่าจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท กรณีเหตุสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง หรือเหตุการณ์ชุมนุม เป็นต้น รวมถึงเหตุอื่นใดอันอาจตีความได้ว่าเป็นสถานการณ์ไม่ปกติ

 • งดเว้นรับประกันสินค้า กรณีเหตุสุดวิสัยไม่อาจควบคุมได้ เช่น ภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุทางอากาศ เป็นต้น รวมถึงเหตุอื่นใดอันอาจตีความได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไม่อาจควบคุมได้

 • งดเว้นรับประกันสินค้า กรณีเหตุเกิดจากความบกพร่องของลูกค้าหรือบุคคลภายนอก เช่น ระบบขนส่ง USA หรือ ลูกค้า/ร้านค้าเลือกส่งสินค้ามาโกดัง USA แบบไม่มีให้ลงนามรับพัสดุ เป็นต้น รวมถึงเหตุอื่นใดอันอาจตีความได้ว่าเป็นเหตุเกิดจากความบกพร่องของลูกค้าหรือบุคคลภายนอก

 • งดเว้นรับประกันสินค้า กรณีเหตุเกิดจากสภาพแห่งสินค้า เช่น สินค้าที่เสียหายง่ายโดยสภาพ หรือลักษณะ หรือวัสดุ ของสินค้า เป็นต้น

การขนส่งสินค้า

 • ระยะเวลาขนส่งระหว่างประเทศ ประมาณ 7-14 วันทำการ นับแต่วันที่ปิดรอบ

 • ระยะเวลาขนส่งในประเทศ ประมาณ 1-3 วันทำการ นับแต่วันที่สินค้าทั้งหมดถึงโกดัง THAI

 • ไม่มีบริการรีแพ็คสินค้า (Re-Pack) เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดกับสินค้า

 • ไม่มีบริการฝากสินค้า (Hold) เพื่อป้องกันการสูญหาย

 • กรณีผู้ขายหรือร้านค้า จัดส่งสินค้าไม่ตรงตามชื่อรหัสลูกค้า โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนวันปิดรอบ

 • กรณีขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งใน THAI โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนสินค้าถึงโกดัง THAI

 • กรณีลูกค้า/ร้านค้า ส่งสินค้ามาโกดัง USA โดยระบุชื่อ หรือที่อยู่ หรือรหัสลูกค้าไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการซื้อขายสินค้าเพื่อยืนยันตนเป็นเจ้าของสินค้า ภายใน 90 วัน นับแต่วันปิดรอบ หากพ้นเวลาดังกล่าวจะต้องชำระค่าบริการฝากสินค้ากิโลกรัมละ 100 บาท

 • สินค้าจะถูกบรรจุในลังสินค้าที่ปลอดภัยต่อการขนส่งระหว่างประเทศ โดยลังบรรจุสินค้าลังหนึ่งจะมีน้ำหนักหลายกิโลกรัม การคำนวณค่าบริการขนส่งสินค้าจึงจำเป็นต้องมีการปัดเศษของกิโลกรัม เช่น 0.8 คำนวณเป็น 1 กิโลกรัม

 • เครื่องชั่งน้ำหนักสินค้าของ WEALTH IMPORT เป็นระบบที่มีมาตรฐานตรงกับศุลกากรขาออก USA ดังนั้น น้ำหนักที่แสดงต่อลูกค้าจึงต้องยึดถือว่าเที่ยงตรงที่สุด

การสั่งสินค้า

 • รับสั่งสินค้าที่มีมูลค่า $30 ขึ้นไป

 • รับสั่งสินค้าเฉพาะที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ไม่มีบริการรับสั่งสินค้าจากประเทศอื่น
 • รับสั่งสินค้าเฉพาะในเว็บไซต์ (Online Store) เท่านั้น ไม่มีบริการซื้อสินค้าจากหน้าร้านค้า

 • กรณีเป็นสินค้าโปรโมชั่น โปรดแจ้งวันที่และเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่น หรือแจ้งรหัสส่วนลด ทั้งนี้ เราไม่สามารถสั่งสินค้าที่ต้องดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนลด

 • กรณีใช้บริการสั่งสินค้ารายการเดียวกัน (คละประเภทสินค้า และเว็บไซต์ได้) แต่สินค้าถึงโกดัง USA ไม่พร้อมกัน และไม่ทันการปิดรอบเดียวกัน เราจะคำนวณค่าน้ำหนักสินค้าตามน้ำหนักจริงในการปิดรอบของสินค้าชุดแรกเรา

 • WEALTH IMPORT จะดำเนินการสั่งสินค้าเมื่อได้รับแจ้งชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน

 • กรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ หรือไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ฯลฯ ซึ่งมิได้เกิดจากความบกพร่องของ WEALTH IMPORT ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว แต่จะช่วยประสานงานและดำเนินการอย่างสุดความสามารถ


สินค้าต้องห้าม

 1. อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุเทียมอาวุธปืน วัตถุระเบิด รวมถึงส่วนประกอบของวัตถุดังกล่าว

 2. พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ

 3. สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์

 4. บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 5. สารเคมี เชื้อเพลิงและวัตถุไวไฟ สเปรย์และวัตถุที่อัดแก๊ส

 6. สินค้าที่เป็นของเหลว ปริมาณที่อาจเกิดความเสียหายแก่สินค้าอื่น

 7. สินค้าอื่นใดที่พึงทราบโดยทั่วไปว่าอาจเกิดอันตราย หรือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

 8. สินค้าทุกชนิดที่มีลักษณะเป็นอาวุธ หรือเทียมอาวุธ


  สินค้าต้องห้ามเพียง 1 ชิ้น อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อสินค้าทั้งหมดของลูกค้าทุกท่านในรอบขนส่งนั้น

  หากพบว่าลูกค้าท่านใดฝ่าฝืน ลักลอบขนส่งสินค้าต้องห้าม ลูกค้าจำต้องรับผิดเต็มจำนวนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
  ทั้งนี้ WEALTH IMPORT ของดให้บริการท่านเป็นการชั่วคราว หรือถาวร แล้วแต่กรณี


  WEALTH IMPORT ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดนี้
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  กรณีเกิดข้อโต้แย้งอื่นใด ขอยึดถือเงื่อนไขและข้อตกลงนี้เป็นอันสิ้นสุด

  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์