อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสินค้า 1 ชิ้น   =   ค่าสินค้า + ค่าบริการขนส่งสินค้า

ตัวอย่าง คำนวณค่าสินค้า

ราคาสินค้า + ค่าจัดส่งสินค้าใน USA (ถ้ามี) + ภาษีมูลค่าเพิ่ม (USA) (ถ้ามี) + ค่าบริการสั่งสินค้า x อัตราแลกเปลี่ยน (Rate)

ตัวอย่าง คำนวณค่าบริการขนส่งสินค้า

น้ำหนักสินค้า (ปัดเศษแล้ว) x ค่าบริการขนส่งสินค้า + ค่าจัดส่งสินค้าใน THAI (ถ้ามี)

ค่าบริการขนส่งสินค้า

กิโลกรัม

บริการขนส่ง
ระหว่างประเทศ
(USA - THAI)

บริการขนส่ง
ในประเทศ

บริการขนส่งในกทม.
(รถขนส่ง)

0.1 - 0.9

กิโลกรัมละ 810 ฿

50 ฿

-

1 - 50

กิโลกรัมละ 810 ฿

ฟรี

-

50.1 - 100

กิโลกรัมละ 805 ฿

ฟรี

-

100.1 ขึ้นไป

สอบถาม

ฟรี

สอบถาม

หมายเหตุ

 • เครื่องชั่งน้ำหนักของ WEALTH IMPORT เป็นระบบดั้งเดิม ซึ่งได้มาตรฐานตรงกับศุลกากรขาออก USA

ดังนั้น น้ำหนักที่เราแสดงต่อลูกค้าจึงต้องยึดถือว่าเที่ยงตรงที่สุด

 • สินค้าทุกชิ้นจะถูกบรรจุในลังสินค้าที่ปลอดภัยต่อการขนส่ง โดยลังบรรจุสินค้าดังกล่าวมีน้ำหนักหลายกิโลกรัม

ดังนั้น การคำนวณค่าขนส่งสินค้า WEALTH IMPORT จำต้องปัดเศษของกิโลกรัม เช่น 0.8 คำนวณเป็น 1 กิโลกรัม

 • ระยะเวลาขนส่งระหว่างประเทศ ประมาณ 12-14 วัน นับแต่วันที่ปิดรอบ

 • ระยะเวลาขนส่งในประเทศ ประมาณ 3-5 วัน นับแต่วันที่สินค้าทั้งหมดถึงโกดัง THAI

 • ไม่มีบริการรีแพ็คสินค้า (Re-Pack) เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดกับสินค้า

 • ไม่มีบริการฝากสินค้า (Hold) เพื่อป้องกันการสูญหาย

 • ลูกค้าสามารถซื้อประกันให้สินค้า โดยค่าประกันสินค้าจะคำนวณจาก 40% ของมูลค่าสินค้าตามจริง
  เช่น สินค้ามูลค่า 100 บาท ค่าประกันสินค้าชิ้นนี้จะเท่ากับ 40 บาท

 • กรณีผู้ขายหรือร้านค้า จัดส่งสินค้าไม่ตรงตามชื่อรหัสลูกค้า โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนวันปิดรอบ

 • กรณีขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งใน THAI โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนสินค้าถึงโกดัง THAI

ค่าบริการสั่งสินค้า

อัตราแลกเปลี่ยน(Rate)

มูลค่าสินค้า
รวมค่าจัดส่งสินค้าใน USA

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
( USA )

ค่าบริการ

Remark

สอบถาม

$30 - $299.99

8.5 % - 10.5 %

7%

สินค้าใน USA มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

เฉลี่ย 8.5 % - 10.5 % ของราคาสินค้า

$300 - $599.99

8.5 % - 10.5 %

6%

$600 - $999.99

8.5 % - 10.5 %

5%

$1,000 - $1,999.99

8.5 % - 10.5 %

4%

$2,000 ขึ้นไป

8.5 % - 10.5 %

3%

อัตราแลกเปลี่ยน (Rate) จะถูกกำหนดตามความเหมาะสมของสถานการณ์ค่าเงิน และเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน

 • รับสั่งสินค้าที่มีมูลค่า $30 ขึ้นไป

 • รับสั่งสินค้าเฉพาะที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ไม่มีบริการรับสั่งสินค้าจากประเทศอื่น

 • รับสั่งสินค้าเฉพาะในเว็บไซต์ (Online Store) เท่านั้น ไม่มีบริการซื้อสินค้าจากหน้าร้านค้า

 • กรณีเป็นสินค้าโปรโมชั่น โปรดแจ้งวันที่และเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่น หรือแจ้งรหัสส่วนลด
  ทั้งนี้ เราไม่สามารถสั่งสินค้าที่ต้องดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนลด

 • กรณีใช้บริการสั่งสินค้ารายการเดียวกัน (คละประเภทสินค้า และเว็บไซต์ได้) แต่สินค้าถึงโกดัง USA ไม่พร้อมกัน
  และไม่ทันการปิดรอบเดียวกัน เราจะคำนวณค่าน้ำหนักสินค้าตามน้ำหนักจริงในการปิดรอบของสินค้าชุดแรก


WEALTH IMPORT เราให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก
ทั้งนี้ เรามีบริการรับสั่งสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยเราเป็นเพียงตัวกลางดำเนินการสั่งสินค้าให้เท่านั้น
เราจึงไม่สามารถสั่งสินค้าได้จนกว่าจะได้รับการแจ้งชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน
กรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ หรือไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ฯลฯ
ซึ่งมิได้เกิดจากความบกพร่องของ WEALTH IMPORT
ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว แต่จะช่วยประสานงานและดำเนินการอย่างสุดความสามารถ

.

.

โปรดศึกษาเงื่อนไข และข้อตกลง ก่อนใช้บริการ

เมื่อเริ่มใช้บริการ ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับและจะปฏิบัติตาม เงื่อนไขและข้อตกลงของ WEALTH IMPORT  

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์